# Хууль, эрх зүйн актын нэр Баталсан субьект Батлагдсан огноо Тушаал, эрх зүйн актын дугаар Файл
0 Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөл 2022-01-28 01
1 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль Улсын Их Хурал 2015-01-29
2 Сонгон шалгаруулалтын журам Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөл 2022-01-28 02
3 Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулахад тавигдах тусгай шаардлага Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга 2022-04-01 А/48
4 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журам Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөл 2019-10-25 23
5 Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөл 2018-09-28 19
6 Сонгон шалгаруулалтын 2-р үе шатны зааварчилгаа ЭМДЕГ 2022-04-15 123
7 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөл 2022-03-23 04
8 Нийслэлийн хэмжээнд хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувиллын орыг хуваарилах тухай Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 2022-01-04 А/61