Анхааруулга: Энэхүү бүртгэлийн хэсэгт оруулах цахим шуудангийн хаяг /и-мэйл хаяг/, холбоо барих утасны дугаар нь цаашид энэхүү системд нэвтрэх, сонгон шалгаруулалт, гэрээлэлтийн асуудлаар тус байгууллагатай холбогдоход ашиглагдах тул байгууллагын албан ёсны цахим шуудангийн хаяг, төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтны овог нэр, албан тушаал, утасны дугаарыг оруулна уу.
Эмнэлгийн мэдээлэл
ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН